Wynajęcie magazynu. Co jest ważne dla wynajmującego i najemcy w umowie najmu hali magazynowej?

2024-05-13 12:40
Wynajęcie magazynu. Co jest ważne dla wynajmującego i najemcy w umowie najmu hali magazynowej?
Autor: GettyImages Umowa najmu magazynu powinnna być sporządzona w sposób szczegółowy i dokładny, z uwzględnieniem praw i obowiązków obu stron.

Wynajęcie magazynu pozwala najemcom na redukcję kosztów stałych i przekierowanie tych oszczędności na bieżące koszty operacyjne, a ponadto zapewnia większą elastyczność pod względem zakresu wykorzystywania obiektu. Dla właściciela powierzchni magazynowej stanowi natomiast produkt inwestycyjny, który – dzięki umowie najmu – ma generować zyski. Na co powinna zwrócić uwagę każda ze stron zawierających umowę najmu hali magazynowej?

Spis treści

  1. Na co powinien zwrócić uwagę najemca przy zawieraniu umowy najmu magazynu?
  2. O czym powinien pamiętać wynajmujący przy zawieraniu umowy najmu magazynu?
  3. Kwestie sporne w umowie najmu magazynu. Jak uniknąć i jak rozwiązywać?

Na co powinien zwrócić uwagę najemca przy zawieraniu umowy najmu magazynu?

Potencjalny najemca magazynu powinien upewnić się, czy lokal/obiekt spełnia jego wymagania, czyli dokładnie sprawdzić jego powierzchnię i dostępność, a także odzwierciedlenie tych informacji w tekście umowy. Koniecznie trzeba ustalić aktualny stan techniczny, a wszystkie dane zawrzeć w załącznikach.

Przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z jej postanowieniami i zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące wysokości czynszu, okresu wynajmu, zasad korzystania z magazynu oraz kwestii dotyczących ubezpieczenia i ochrony magazynu.

Przed podpisaniem umowy lepiej też upewnić się, czy wynajmujący ma odpowiednie uprawnienia do wynajmu magazynu i jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki oraz zabezpieczenia dla magazynowanych przedmiotów. Ponadto warto zwrócić uwagę na obecność systemu monitoringu, alarmów czy pracowników ochrony. To ważne, aby jako najemca mieć pewność, że towar będzie bezpieczny i chroniony przed kradzieżą lub uszkodzeniem spowodowanym pożarem czy innymi zagrożeniami. Zanim dojdzie do podpisania umowy, najemca może również poprosić o zwiedzenie magazynu i upewnić się, że spełnia on jego wymagania.

Warto sprawdzić, czy powierzchnia do wynajęcia jest przystosowana do przechowywania konkretnych przedmiotów. Niektóre magazyny mogą być wyspecjalizowane i przeznaczone np. do magazynowania żywności, materiałów łatwopalnych lub substancji chemicznych.

Jeśli składowane przedmioty wymagają np. określonej temperatury lub wilgotności powietrza, warto przed podpisaniem umowy zapytać wynajmującego, czy magazyn jest w stanie je zapewnić, by towary były przechowywane w odpowiednich warunkach. W przeciwnym razie najemca może je dokupić i zamontować na własny koszt, ale wynajmujący musi na to zezwolić przez odpowiednie zapisy w umowie.

Sytuacja będzie nieco inna w przypadku, gdy umowa najmu dotyczyć będzie powierzchni, która zostanie dopiero wybudowana. Taka powierzchnia ma swoje plusy w postaci możliwości całkowitego dostosowania jej do szczegółowych potrzeb, ale trzeba na nią trochę dłużej poczekać. Warto ustalić termin dostarczenia takiej powierzchni oraz zabezpieczyć się w umowie odpowiednimi zapisami dotyczącymi postępowania w razie ewentualnych opóźnień. Pozwoli to uniknąć trudności w prowadzeniu działalności związanych z brakiem dostępności gotowego magazynu.

Przeczytaj także:

O czym powinien pamiętać wynajmujący przy zawieraniu umowy najmu magazynu?

Wynajmujący musi pamiętać, że podstawową kwestią w zabezpieczeniu własnych interesów jest sprawdzenie wiarygodności potencjalnego najemcy. Należy upewnić się, że jest on w stanie terminowo płacić czynsz za wynajem magazynu oraz zapewnić odpowiednie zabezpieczenia dla magazynowanych przedmiotów i ubezpieczenie magazynu.

Warto też dokładnie określić zapisy dotyczące obowiązków najemcy, takich jak utrzymanie magazynu w dobrym stanie technicznym i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.

Wynajmujący powinien też dokładnie zweryfikować stan techniczny magazynu przed podpisaniem umowy i zapisać wszelkie nieprawidłowości w protokole zdawczo-odbiorczym.

Lepiej też przed zawarciem umowy sprawdzić, czy najemca ma odpowiednie pozwolenia i zezwolenia na prowadzenie działalności w danym magazynie.

Warto również, za pomocą odpowiednich zapisów w umowie, zapewnić sobie – jako wynajmującemu – dostęp do przekazanej w najem jednostki magazynowej. Może się to okazać bardzo istotne, gdy zajdzie potrzeba pilnej interwencji i konieczności wejścia na powierzchnię. Zwyczajowo dzieje się to w przypadku wypadków lub awarii, takich jak np. procedury alarmowe czy ewakuacji.

Kwestie sporne w umowie najmu magazynu. Jak uniknąć i jak rozwiązywać?

Nawet gdy sporządzono bardzo szczegółową umowę najmu magazynu, mogą pojawić się różnego rodzaju spory związane m.in. z niezapłaceniem czynszu, naruszeniem warunków umowy przez jedną ze stron lub zniszczeniem magazynu.

Warto zatem w umowie przewidzieć, jakie będą sposoby rozwiązywania ewentualnych sporów, np. przez mediację lub postępowanie sądowe. Istotne jest również to, czy umowa zawiera klauzulę arbitrażową, czyli zobowiązanie stron do rozwiązywania sporów przed arbitrem, a nie przed sądem.

W umowach tego typu często stosuje się również klauzule dotyczące kar umownych, mających na celu zabezpieczenie interesów strony, której prawo zostało naruszone przez drugą stronę. Karę umowną można określić w umowie w konkretnej kwocie lub jako procent wartości przedmiotu najmu. Jej wysokość zależy od indywidualnych ustaleń stron oraz przepisów prawa, należy jednak pamiętać, że kara umowna nie jest zawsze dopuszczalna i musi spełniać określone wymagania.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym nie może ona przewyższać dwukrotności wartości świadczenia lub zobowiązania, którego dotyczy. W przypadku przekroczenia tej granicy kara zostanie obniżona do jej maksymalnego dopuszczalnego poziomu. Warto też zauważyć, że kara umowna nie może być stosowana automatycznie, bez weryfikacji okoliczności, w których doszło do naruszenia umowy. Sądy często podkreślają, że wysokość kary musi być uzasadniona i proporcjonalna do naruszenia umowy, ale nie może być zbyt restrykcyjna.

Kary umowne są stosowane przez obydwie strony umowy i mają głównie zadanie „mobilizujące” drugą stronę.

Odnośnie kar dla najemcy są one ustalane np. w przypadku niedostarczenia gwarancji bankowej lub kaucji przed przejęciem powierzchni magazynowej albo w sytuacji niewywiązywania się z głównego postanowienia umowy, jakim jest płatność czynszu oraz innych kosztów korzystania z powierzchni. Wynajmujący natomiast może być ukarany za nieterminowe przekazanie powierzchni najmu, a każdy dzień zwłoki w przekazaniu byłby wówczas karany określoną wartością. Może to być np. dwukrotność dziennej stawki czynszu za najmowaną powierzchnię.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
NAJNOWSZE Z DZIAŁU Projektowanie