Co wchodzi w skład kosztów magazynowania? Poradnik dla inwestora

2023-05-10 14:45
Focus Nordic
Autor: Focus Nordic Sp. z o.o. II kwartał 2023 przynosi stabilizację poziomu popytu na rynku magazynowym w Polsce

Magazynowanie towarów stanowi jeden z najważniejszych elementów logistyki, a zarazem jedno z największych wyzwań dla przedsiębiorców, szczególnie dla tych, którzy zajmują się sprzedażą detaliczną lub hurtową. Koszty magazynowania są niewątpliwie wysokie i uzależnione od wielu zróżnicowanych czynników. Co wchodzi w skład kosztów magazynowania? Dowiedz się, jak zminimalizować koszty magazynowania utrzymując jednocześnie jakość obsługi klienta.

Spis treści

 1. Procesy logistyczne. Zasada 7W
 2. Co wchodzi w skład kosztów magazynowania?
 3. Koszty budowy i koszty wynajmu magazynu
 4. Lokalizacja magazynu i powierzchnia magazynowa a koszty inwestora
 5. Podatek od nieruchomości i podatek VAT
 6. Koszty zatrudnienia personelu
 7. Czas przechowywania towarów i realizacja zamówień
 8. Koszty ochrony i monitoringu
 9. Koszty utrzymania i ubezpieczenia magazynu
 10. Opłaty za media
 11. Koszty transportu
 12. Obliczanie kosztów magazynowania

Procesy logistyczne. Zasada 7W

Na decyzje zakupowe klientów wpływa ma wiele czynników. Ważna jest nie tylko cena oferowanych produktów, ale także ich dostępność, szybkość realizacji zamówienia czy koszty związane z dostawą towaru. Aby działania te realizowane były na najwyższym poziomie, konieczne jest wdrożenie odpowiednich procesów logistycznych.

Zasada 7W - procesy logistyczne

 1. właściwy produkt,
 2. właściwa ilość,
 3. właściwy stan,
 4. właściwy czas,
 5. właściwe miejsce,
 6. właściwa cena,
 7. właściwy klient.

Całość procesów logistycznych związanych ze sprzedażą składa się z wielu skomplikowanych i wymagających działań, takich jak:

 • magazynowanie towarów,
 • ich kompletowanie i przygotowywanie do wysyłki,
 • tworzenie dokumentów przewozowych,
 • współpraca z firmami przewozowymi,
 • wysyłka zamówień czy
 • obsługa zwrotów i reklamacji.

Magazynowanie towaru stanowi nieodłączny element efektywnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Jest niezbędne dla zachowania płynności łańcucha dostaw oraz terminowej realizacji zamówień. Dzięki magazynowaniu asortymentu możliwe jest sprawne zapakowanie i szybkie dostarczenie zamówienia do klienta. Posiadanie zapasu towarów pozwala zatem na zachowanie płynności łańcucha dostaw i utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klienta. Niestety wiąże się to z wysokimi kosztami, które czasem sięgają nawet 40% ogółu wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo na utrzymanie zapasów.

Co wchodzi w skład kosztów magazynowania?

Koszty magazynowania można podzielić na trzy kategorie:

 1. koszty stałe, czyli takie które nie zmieniają się w zależności od ilości towaru przechowywanego w magazynie. Zalicza się do nich np. wynajem magazynu, ubezpieczenie, koszty administracyjne, koszty utrzymania magazynu czy podatki;
 2.  koszty zmienne to takie koszty, które zależą od ilości towaru przechowywanego w magazynie i są bezpośrednio zależne od działalności przedsiębiorcy oraz przeprowadzanych operacji magazynowych. Przykłady takich kosztów to: koszty transportu, załadunku i rozładunku oraz koszty obsługi zamówień;
 3. koszty półzmienne to koszty, które zależą od ilości towaru przechowywanego w magazynie, ale nie w sposób bezpośredni. Przykłady takich kosztów to: koszty związane z gromadzeniem zapasów oraz koszty związane z ewentualnymi stratami i uszkodzeniami towarów.

Jak widać koszty magazynowania towarów w Polsce są bardzo zróżnicowane i uzależnione od wielu czynników, takich jak wielkość magazynu, jego lokalizacja, rodzaj przechowywanych towarów, czas ich przechowywania.

Do najważniejszych kosztów związanych z magazynowaniem towarów należy zaliczyć:

 •  koszty wybudowania lub wynajęcia budynku magazynowego,
 • koszty magazynowania,
 • koszty związane z przestrzenią składowania,
 • podatek od nieruchomości i podatek VAT,
 • koszty związane z zarządzaniem magazynem (czyli koszty zatrudnienia personelu do obsługi magazynu, koszty utrzymania sprzetu i narzędzi, czy koszty oprogramowania i szkoleń),
 • koszty ochrony i monitoringu,
 • koszty utrzymania i ubezpieczenia magazynu,
 • opłaty za media,
 • koszty transportu,
 • koszty związane z obsługą dokumentacji i księgowości.

Koszty budowy i koszty wynajmu magazynu

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że wynajmujący nie zawsze musi być właścicielem magazynu. Zgodnie z przepisami, charakter umowy najmu nie wymaga bowiem legitymowania się przez wynajmującego tytułem własności. Wystarczające jest, żeby przysługiwało mu prawo i faktyczna możliwość oddania najemcy rzeczy do używania. Potwierdza to również orzecznictwo sądowe (np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r., III CSK 156/13). W świetle powyższego - oprócz właściciela – wynajmującym magazyn może być także jego:

 • najemca,
 • dzierżawca, bądź
 • użytkownik.

Niewątpliwie z perspektywy najemcy najkorzystniej jest, gdy wynajmującemu przysługuje prawo własności gruntu, na którym usytuowany jest magazyn. W przypadku pełnego prawa własności wysokośc opłaty eksploatacyjnej będzie bowiem najniższa.

Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na wybudowanie własnego magazynu. W 2023 roku koszt budowy hali magazynowej w Polsce wynosi od około 1500 do 2100 złotych netto za każdy metr kwadratowy. Ostateczna cena uzależniona jest od standardów wykonania, jakości materiałów i rodzaju budynku. Zazwyczaj fundamenty są wykonane z betonu, a dachy z blachy trapezowej.

Znacznie częściej praktykowanym rozwiązaniem jest jednak wynajem powierzchni magazynowej. Wynajęcie magazynu może być korzystne zwłaszcza dla firm, które potrzebują dodatkowej przestrzeni do przechowywania towarów, ale nie chcą ponosić kosztów związanych z budową i utrzymaniem własnego magazynu. Dostawcy usług magazynowania oferują różne rozwiązania, takie jak krótkoterminowy lub długoterminowy najem, co pozwala przedsiębiorcom dostosować koszty do swoich potrzeb. Trzeba pamiętać, że koszty prowadzenia działalności w wynajmowanym obiekcie, poza czynszem placonym wynajmującemu, obejmują wiele różnych opłat. Koszt eksploatacyjny (tzw. service charge), to całościowy koszt utrzymania budynku będącego zazwyczaj częścią większego kompleksu magazynowego, który wynajmujący refakturuje na poszczególnych najemców.

Wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od wielu różnych czynników, do których zaliczają się m.in.: czas magazynowania, lokalizacja magazynu, jego całościowa powierzchnia, wyposażenie obiektu i standard tego wyposażenia, czy też kurs euro - waluty, w której zazwyczaj określana jest powierzchnia magazynowa. Na początku 2023 roku koszt wynajmu dla magazynów wielkopowierzchniowych wynosił od 3,6€ do 5,6€ za metr kwadratowy. Dla mniejszych magazynów cena wahała się od 5€ do 6,5€ miesięcznie za metr kwadratowy.

Trzeba też pamiętać, aby dokładnie zapoznać się z umową najmu magazynu i zwrócić uwagę na wszelkie dodatkowe koszty, takie jak koszty manipulacji towarem czy koszty wynikające z przekroczenia czasu najmu.

Lokalizacja magazynu i powierzchnia magazynowa a koszty inwestora

Przy wynajmie powierzchni magazynowej trzeba przede wszystkim zwrócić na uwagę na jej lokalizację. Na rynku nieruchomości funkcjonuje powiedzenie, że najważniejsze są trzy cechy nieruchomości - „lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja”. Miejsce, w którym znajduje się magazyn w ogromnym stopniu wpływu na koszty jego wynajmu. Chodzi tu nie tyle o koszty związane z samym obiektem, co raczej z prowadzoną w magazynie działalnością. W zależności od tego, gdzie wynajmowany jest magazyn, znacząco mogą różnić się koszty transportu, czy zatrudnienia pracowników.

Należy zwrócić uwagę jaki jest obszar prowadzonej działalności, jaki rynek ma być obsługiwany, czy skąd będą dojeżdząć pracownicy. Wszystko to należy uwzględnić, aby wybrać najlepszą z punktu widzenia prowadzonej działalności lokalizację magazynu. Ceny wynajmu mogą się różnić w zależności od kraju, regionu czy miasta. Z pewnością będą one wyższe w większych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, a niższe w mniejszych miastach i na terenach wiejskich. Warto w związku z tym dokładnie zbadać rynek w swoim regionie i porównać oferty dostępnych magazynów. W niektórych przypadkach koszt wynajmu powierzchni magazynowej może stanowić nawet do 50% kosztów magazynowania.

Na całościowy koszt wynajmu powierzchni wpływa optymalizacja samej powierzchni magazynowej lub produkcyjnej oraz sposób jej zagospodarowania. Chodzi tu przede wszyskim o metraż magazynu. Ważne jest, aby wynajmowana powierzchnia została efektywnie wykorzystana - maszyny, regały czy stanowiska pracy powinny zostać ułożone na powierzchni w sposób optymalny. Warto unikać strat na powierzchni i pustych przestrzeni. Pozwoli to przedsiębiorcy wynajmować tyle, ile tak naprawdę potrzebuje. Należy też zwrócić uwagę na wysokość magazynu, technologię stosowanych regałów oraz sposób całościowej obsługi obiektu.Ważne kwestie to też dostęp do dróg dojazdowych, możliwość załadunku i rozładunku towarów, a także na poziom zabezpieczeń i możliwości monitorowania magazynu.

Podatek od nieruchomości i podatek VAT

Do opłaty eksploatacyjnej należy też zaliczyć podatek od nieruchomości, który uiszcza właściciel magazynu a którego wysokość ustalana jest co roku indywidualnie przez każdą gminę w formie uchwały rady gminy lub rady miasta. Na wysokośc podatku od nieruchomości ma wpływ powierzchnia gruntów oraz powierzchnia użytkowa budynków bądź ich części. Przy naliczaniu podatku od nieruchomości nie bierze się pod uwagę rynkowej wartości budynku czy gruntu.

Warto pamiętać, że ostateczne stawki podatku ustalone przez radę gminy/radę miasta nie mogą być wyższe niż tzw. stawki maksymalne obwieszczane corocznie przez Ministra Finansów. W 2023 roku maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) wynosi 1,16 zł od 1 m², a zatem w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 0,13 zł. Natomiast w przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej maksymalna stawka podatku od nieruchomości to 28,78 zł od 1 m², czyli wzrosła o 3,04 zł.

Jeśli zaś chodzi o podatek VAT, to dla prawidłowego opodatkowania nim usługi magazynowania niezbędne jest właściwe określenie jej miejsca świadczenia. Warto tu zwrócić uwagę na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 grudnia 2014 r. (sygn.IBPP4/443-444/14/PK), która dotyczy wyznaczenia miejsca świadczenia kompleksowych usług magazynowania.

W interpretacji tej podkreślono, że w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika (przedsiębiorcy, czyli podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) zasadą jest to, że usługa jest opodatkowana w miejscu siedziby tego usługobiorcy. Wynika to z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. Z kolei gdy usługa jest świadczona na rzecz podmiotu innego niż podatnik (czyli np. na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), miejsce świadczenia ustala się zgodnie z art. 28c ust. 1 ustawy o VAT – w miejscu, gdzie siedzibę ma usługodawca.

Od powyższych reguł ustalania miejsca świadczenia na potrzeby VAT istnieje szereg wyjątków. Jeśli chodzi o usługi magazynowania, ważny będzie wyjątek określony w art. 28e ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

 A zatem usługi związane z nieruchomościami będą opodatkowane w miejscu położenia tych nieruchomości. Skutkiem zastosowania art. 28e będzie wyłączenie zasad ogólnych wskazanych w art. 28b i 28c ustawy o VAT. Należy jednak podkreślić, że usługi magazynowania mogą mieć różny charakter. Niektóre z nich są uznawane za usługi związane z nieruchomościami w rozumieniu art. 28e ustawy o VAT. Do innych natomiast zastosowanie znajdą zasady ogólne wskazane w art. 28b i 28c ustawy o VAT.

Koszty zatrudnienia personelu

 Istotną składową opłaty za magazynowanie towaru są koszty zatrudnienia personelu do obsługi magazynu. Koszty te zależą od wielu czynników, takich jak wielkość magazynu, liczba pracowników, ich kwalifikacje, doświadczenie, wymagane uprawnienia, itp. Warto tu pamiętać o zmianach w wynagrodzeniach, które zostały wprowadzone z początkiem 2023 roku. Chodzi o stawki płacy minimalnej, które oreślane są corocznie przez przedstawicieli pracowników, pracodawców oraz rządu i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” jako obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów.W 2023 roku stawka płacy minimalnej wzrosła o 480 zł w stosunku do poprzedniego roku i wynosi 3490 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła do 22,8 zł.

Ważnym elementem o którym często się zapomina jest też wynagrodzenie zarządcy nieruchomości, które w 2023 roku wynosi średnio 3% wartości rocznego czynszu płaconego przez najemcę. Przechowywanie towarów wiąże się z koniecznością prowadzenia odpowiedniej dokumentacji i księgowości. Koszty związane z obsługą dokumentacji i prowadzeniem księgowości obejmują koszty pracy biurowej oraz wyposażenia samego biura (komputery, drukarki, skanery, papier, tusz do drukarki itp.).

Czas przechowywania towarów i realizacja zamówień

Kolejnym ważnym czynnikiem, który wpływa na koszty magazynowania, jest długość okresu przechowywania towarów. Przedsiębiorcy powinni dokładnie określić, jak długo będą potrzebowali magazynu, ponieważ wielu wynajmujących oferuje zniżki za dłuższe okresy wynajmu.

Na koszty magazynowania wpływa też szybkość realizacji zamówień. Im szybciej zamówienia są realizowane, tym mniejsze są koszty magazynowania. Dlatego warto zwrócić uwagę na infrastrukturę dostawcy, w tym na jego systemy logistyczne oraz na jakość obsługi klienta.

Trzeba też pamiętać o kosztach związanych z obsługą zwrotów i reklamacji. Koszt magazynowania towarów wzrośnie, gdy przedsiębiorca będzie musiał przechowywać produkty zwrócone przez klientów lub z powodu reklamacji.

Koszty ochrony i monitoringu

Jak już wspomniano, do opłaty eksploatacyjnej należy zaliczyć koszty ochrony i monitoringu nieruchomości oraz całego terenu. Bezpieczeństwo i ochrona towarów przechowywanych w magazynie są kluczowe dla wielu firm. Trzeba też pamiętać, że w Polsce istnieją przepisy regulujące bezpieczeństwo magazynów, takie jak wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed kradzieżą i dostępem do magazynu. Przedsiębiorcy powinni upewnić się, że magazyn, który chcą wynająć, spełnia wymagania bezpieczeństwa.

Wysokie koszty związane z zabezpieczeniem magazynu obejmują instalację systemów alarmowych, kamer monitoringu, ochronę fizyczną, a także koszty związane z przestrzeganiem standardów BHP.

W 2023 roku średni koszt usługi montażu i konfiguracji kamer monitoringu oraz rejestratora w obiekcie magazynowym wynosi od 600 zł do 1000 zł. Cena kamer waha się w granicach 100 do 4000 zł za sztukę i zależy od parametrów technicznych urządzeń oraz rodzaju systemu monitoringu. Cena rejestratora to z kolei 400 – 1200 zł. Do kosztów tych należy też doliczyć cenę okablowania, która wynosi od 10 do 40 zł/mb.

Z kolei cena ochrony fizycznej w 2023 roku za jednego pracownika niewyposażonego w broń wahają się w zalezności od regionu od 34 do 36 zł. Natomiast za pracownika z bronią trzeba będzie zapłacić od 40 do 53 zł.

Koszty utrzymania i ubezpieczenia magazynu

Trzeba też brać pod uwagę koszty utrzymania magazynu i części wspólnych całej nieruchomości, na której znajduje się magazyn. Do części wspólnych zaliczają się ściany nośne, fundamenty, dach, piwnice, strychy, klatki schodowe, korytarze, bramy, windy, kominy, piony wodno-kanalizacyjne, instalacje (domofonowa, gazowa, centralnego ogrzewania itp.), telewizyjna antena zbiorcza, tereny zielone itp.

Trzeba też pamiętać, że utrzymanie magazynu wymaga regularnej konserwacji i napraw, a także dbałości o czystość i higienę. Koszty te mogą być znaczne, a ich wysokość będzie zależała od wielu czynników, takich jak wiek budynku, jego wyposażenie, ilość i rodzaj wykorzystywanych urządzeń, itp. Warto regularnie monitorować stan magazynu i wykonywać konieczne naprawy, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Do kosztów utrzymania magazynu należy też zaliczyć ubezpieczenie nieruchomości i przechowywanych towarów. Choć prawo w Polsce nie przewiduje takiego obowiązku, to wiele firm decyduje się na ubezpieczenie swoich magazynów. Koszty ubezpieczenia zależą od metrażu budynku, wartości przechowywanych towarów, a także rodzaju samego ubezpieczenia.

Polisa może chronić mury, elementy stałe budynku oraz ruchomości magazynowe, na które składa się bardzo długa lista przedmiotów, począwszy od przechowywanych towarów, po meble, sprzęt magazynowy, sprzęt biurowy, czy nawet rzeczy osobiste pracowników.

 Nieruchomość oraz jej wyposażenie można ubezpieczyć od zdarzeń losowych. W podstawowym wariancie jest ich zazwyczaj kilkanaście, ale najbardziej rozbudowane ubezpieczenia obejmują nawet 30 ryzyk. Do tego trzeba doliczyć zdarzenia kradzieżowe (kradzież zwykła, kradzież z włamaniem, rabunek) i innego typu szkody będące wynikiem celowego działania osób trzecich (wandalizm, dewastacja, graffiti).

Polisa może też uwzględniać inne elementy, pozwalające na bardziej kompleksowe zabezpieczenie mienia. To szkody związane ze stłuczeniem przedmiotów szklanych czy też bardziej specyficzne rozszerzenia, jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Home Assistance i przepięcia elektryczne.

Opłaty za media

Z wynajęciem magazynu wiążą się oczywiście opłaty za media, czyli prąd, wodę, ogrzewanie, teletechnikę czy media technologiczne. Wysokość tych opłat jest oczywiście uzależniona od stopnia ich zużycia przez danego abonenta.

Istotną kwestią jest sposób ogrzewania hali. W obiektach magazynowych stosuje się zazwyczaj ogrzewanie za pomocą gazu, poprzez promienniki bądź nagrzewnice. W tym wypadku podstawowe znaczenie ma źródło pochodzenia gazu, a więc gaz pochodzi z sieci gazociągowej czy jest to gaz typu LPG (inaczej gazol, skroplony gaz petrochemiczny, od ang. liquefied petroleum gas), czyli produkt rafinacji ropy naftowej, przechowywany i w pojemnikach pod ciśnieniem w postaci ciekłej, najczęściej propan lub mieszanina propanu i butanu o różnym składzie, najczęściej z niewielką zawartością innych alkanów. Ta druga opcja należy do jednej z najbardziej wszechstronnych źródeł energii ale jest znacznie droższa, co oczywiście pociąga za sobą wyższe koszty eksploatacji danej powierzchni magazynowej.

Duże magazyny wymagają znacznych ilości energii, aby zapewnić odpowiednią temperaturę oraz oświetlenie. Koszty te mogą być znaczące, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy to ogrzewanie jest niezbędne do utrzymania odpowiedniej temperatury. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami, jeżeli pracownicy przebywają na terenie pomieszczeń magazynowych w ciągu jednej zmiany roboczej dłużej niż 2 godziny, a praca nie ma charakteru dorywczego, magazyn należy traktować jako pomieszczenie pracy. To zaś oznacza, że należy w nim zapewnić temperaturę nie niższą niż 14°C, chyba, że względy technologiczne na to nie pozwalają. Z kolei w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C. I tak, dla przykładu utrzymanie w okresie zimowym temperatury około 14°C w budynku A-klasowym generuje koszty wynoszące nawet 40% rocznego czynszu.

Przy wynajmie powierzchni magazynowych czy produkcyjnych warto zwrócić uwagę na izolacyjność cieplną danego obiektu – czym lepszy współczynnik izolacyjności cieplnej obiektu, tym niższe koszty ogrzewania danej powierzchni. Zużycie energii elektrycznej uzależnione jest od sposobu użytkowania danej powierzchni przez przedsiębiorcę. Jeżeli jest to przedsiębiorca produkcyjny, to zużycie będą generowały maszyny, urządzenia, wentylacje, klimatyzacja, itd. Coraz częściej stosowanym w magazynach rozwiązaniem jest instalacja wentylacji z rekuperacją, dzięki której ciepło generowane przez ich maszyny i urządzenia jest odzyskiwane i przeznacza się je np. do ogrzania powierzchni biurowo-socjalnej, co znacząco wpływa na oszczędności. 

Ponieważ koszty ogrzewania są trudne do oszacowania, często deprecjonuje się je w procesie wynajmu powierzchni magazynowej, tymczasem znacząco wpływają one na całkowity koszty najmu, jaki ostatecznie poniesie przedsiebiorca. Zdarzają się sytuacje, kiedy nowy najemca zakłada średnie roczne koszty ogrzewania na poziomie ok. 1 PLN/m kw, a finalnie może być to nawet wielokrotność tej kwoty. Mając na uwadze opisane czynniki wpływające na koszty ogrzewania warto zwrócić się do własciciela budynku z prośbą o przedstawienie realnych kosztów i uwzględnić je przy szacowaniu całkowitego kosztu najmu powierzchni magazynowej.

Do kosztów mediów trzeba też zaliczyć opłaty za prąd. Najbardziej popularnym i najtańszym źródłem prądu przeznaczonego na potrzeby najemcy magazynu jest elektrownia węglowa. W stosunku do poprzednich lat ceny prądu są niewątpliwie wyższe. Mimo że rząd zadecydował o wprowadzeniu maksymalnej ceny za energię elektryczną dla małych i średnich firm, to w 2023 roku i tak ceny poszły w górę. Cena maksymalna dla tych obiektów wynosi dziś 785 zł za MWh.

W ostatnim czasie wzrasta popularność źródeł energii odnawialnej, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna czy wodna, które stanowią alternatywne źródła energii. W obiektach magazynowych i produkcyjnych coraz częściej można spotkać instalowane są na dachach panele fotowoltaiczne. Niestety koszty takiej instalacji wciąż są dość wysokie, trzeba bowiem wziąć pod uwagę nie tylko cenę samej instalacji i urządzeń, ale też w wielu przypadkach konieczność wzmocnienia konstrukcji dachu obiektu, na którym mają zostać zainstalowane panele. W 2023 roku średnie koszty zainstalowania fotowoltaiki mieszczą się w przedziale od 15 000 do 25 000 zł. Cena uzależniona jest od mocy instalacji, wielkości obiektu, potrzeb przedsiębiorcy, rodzaju paneli oraz kwoty ewentualnego dofinansowania. Choć cena instalacji jest wysoka, warto pamiętać, że w dalszej perspektywie czasowej rozwiązanie takie będzie dla przedsiębiorcy najbardziej opłacalne.

Koszty transportu

Znacznych kosztów wymaga również transportowanie towarów z magazynu do klientów. Koszty te mogą się różnić w zależności od rodzaju transportu, odległości i ilości transportowanych towarów.

W Polsce istnieją różne opcje transportu, w tym transport drogowy, kolejowy i morski. Transport drogowy jest najczęściej wybierany ze względu na jego elastyczność i szybkość, ale może być kosztowny, zwłaszcza w przypadku długodystansowego transportu. Transport kolejowy jest tańszy, ale mniej elastyczny, natomiast transport morski jest najtańszy, ale najwolniejszy i bardziej ograniczony pod względem dostępności. Przy wyborze metody transportu warto zwrócić uwagę na koszty, jakie niesie ze sobą każda z opcji i wybrać tę, która będzie najbardziej ekonomiczna i przyjazna dla środowiska. W lutym 2023 średnie ceny paliw w polskich rafineriach wyniosły 5409,60 zł dla Pb 95 i 5884,80 zł dla ON.

Reasumując, jest naprawdę wiele czynników, które w sposób bezpośredni bądź pośredni wpływają na wysokość całościowych opłat związanych z wynajmem powierzchni magazynowych. Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek wymaga indywidualnego i kompleksowego podejścia.

Obliczanie kosztów magazynowania

Mimo, że całkowity koszt magazynowania towaru uzależniony jest od bardzo zróżnicowanych czynników, istnieją sposoby na oszacowanie pewnych opłat. Jeśli w wynajmowanym magazynie przechowywany jest jeden rodzaj towaru, koszty magazynowania można wyliczyć na podstawie wzoru:

gdzie:

K – koszt całkowity

S – liczba sztuk towaru

M – liczba miesięcy korzystania z usługi

W analogiczny sposób można też obliczyć koszt magazynowania jednej palety.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
NAJNOWSZE Z DZIAŁU Aktualności